Friday, 23 October 2015

Ավետիք Իսահակյան-Աբու-Լալա Մահարի


Ավետիք Իսահակյանը ծնվել է 1875 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ալեքսանդրապոլի գավառի Ղազարապատ գյուղում, որն այժմ կրում է բանստեղծի անունը՝ Իսահակյան։
Քաղաքական գործունեությանը զուգընթաց վաղ երիտասարդական տարիներից զբաղվել է նաև գրականությամբ։ 
1926 թվականին Իսահակյանը այցելեց Խորհրդային Հայաստան։ Այստեղ նա հրատարակեց նոր բանաստեղծությունների հավաքածու և մի շարք պատմվածքներ (օրինակ՝ «Համբերանքի չիբուխը» 1928)։ Վերադարձավ արտասահման 1930թ և ապրեց այնտեղ մինչ 1936 թվականը՝ հանդես գալով որպես Խորհրդային միության կողմնակից։ 1936 թվականին բանաստեղծը վերջնականապես վերադարձավ հայրենիք։

Thursday, 22 October 2015

Nowadays people

“Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.” - Oscar Wilde

Nowadays people have become more smart, creative, and also hypocrite and venal.
First of all , technology has changed our life. Without technology, many things would notbe able to materialize. As for me, technology has made my life more enjoyable and easy. But it also has affected our lives in a bad way. For example we can have  vision problems.
Now we live in the technological world. It is not as bad as what people can do for money.Now it is hard to trust someone.Becouse nowadays the most valuable thing in the world is money. And people can do everything for it. They can lie, kill, betray. But there are things far more important than material values. We live in the incredible world and we are able to create unreal things it's really amazing and interesting life. 

English

Questions 1–7
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?
In boxes 1–7 on your answer sheet, write
TRUE - if the statement agrees with the information
FALSE -if the statement contradicts the information
NOT GIVEN -if there is no information on this
1 Chronobiology is the study of how living things have evolved over time.-False
2 The rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave.-True
3 Most animals are active during the daytime.-Not given
4 Circadian rhythms identify how we do different things on different days.-False
5 A ‘night person’ can still have a healthy circadian rhythm.-True
6 New therapies can permanently change circadian rhythms without causing harm.-False
7 Naturally-produced vegetables have more nutritional value.-True

Sunday, 4 October 2015

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003)

Հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։